แหล่งเรียนรู้การเกษตร การเกษตรชีวภาพ และเกษตรอินทร์ย์ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร.9) ที่ทรงนำให้ได้รู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความยั่งยืน ความสุข ความเพียงพอ